โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 972
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 81 127 208 21.40
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 75 133 208 21.40
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 90 108 198 20.37
3 รวม ม.ต้น 18 246 368 614 63.17
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 43 90 133 13.68
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 32 81 113 11.63
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 37 75 112 11.52
6 รวม ม.ปลาย 15 112 246 358 36.83
รวมทั้งหมด 33 358 614 972 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0