โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,844
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 319 56 375 13.19
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 306 65 371 13.05
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 274 67 341 11.99
3 รวม ม.ต้น 30 899 188 1,087 38.22
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 346 254 600 21.10
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 355 236 591 20.78
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 333 233 566 19.90
6 รวม ม.ปลาย 48 1,034 723 1,757 61.78
รวมทั้งหมด 78 1,933 911 2,844 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0