โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เบญจมานุสรณ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,694
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 164 149 313 18.48
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 181 134 315 18.60
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 175 133 308 18.18
3 รวม ม.ต้น 24 520 416 936 55.25
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 106 142 248 14.64
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 112 172 284 16.77
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 98 128 226 13.34
6 รวม ม.ปลาย 24 316 442 758 44.75
รวมทั้งหมด 48 836 858 1,694 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0