โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ขลุงรัชดาภิเษก ปีการศึกษา 2563

จำนวน 813
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 54 71 125 15.38
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 51 54 105 12.92
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 59 56 115 14.15
3 รวม ม.ต้น 12 164 181 345 42.44
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 80 84 164 20.17
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 72 89 161 19.80
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 69 74 143 17.59
6 รวม ม.ปลาย 18 221 247 468 57.56
รวมทั้งหมด 30 385 428 813 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0