โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองตาคงพิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 633
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 67 51 118 18.64
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 72 51 123 19.43
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 75 58 133 21.01
3 รวม ม.ต้น 12 214 160 374 59.08
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 35 52 87 13.74
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 34 52 86 13.59
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 40 46 86 13.59
6 รวม ม.ปลาย 9 109 150 259 40.92
รวมทั้งหมด 21 323 310 633 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0