โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สอยดาววิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,324
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 137 142 279 21.07
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 135 134 269 20.32
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 112 125 237 17.90
3 รวม ม.ต้น 21 384 401 785 59.29
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 78 146 224 16.92
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 77 93 170 12.84
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 57 88 145 10.95
6 รวม ม.ปลาย 16 212 327 539 40.71
รวมทั้งหมด 37 596 728 1,324 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0