โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ตราษตระการคุณ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,975
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 191 155 346 17.52
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 225 149 374 18.94
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 187 155 342 17.32
3 รวม ม.ต้น 27 603 459 1,062 53.77
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 151 159 310 15.70
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 137 190 327 16.56
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 125 151 276 13.97
6 รวม ม.ปลาย 27 413 500 913 46.23
รวมทั้งหมด 54 1,016 959 1,975 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0