โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สตรีประเสริฐศิลป์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,845
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 130 218 348 18.86
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 117 228 345 18.70
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 76 254 330 17.89
3 รวม ม.ต้น 27 323 700 1,023 55.45
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 82 182 264 14.31
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 80 198 278 15.07
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 77 203 280 15.18
6 รวม ม.ปลาย 29 239 583 822 44.55
รวมทั้งหมด 56 562 1,283 1,845 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0