โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ตราดสรรเสริญวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 526
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 86 57 143 27.19
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 67 48 115 21.86
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 90 35 125 23.76
3 รวม ม.ต้น 16 243 140 383 72.81
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 25 25 50 9.51
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 28 32 60 11.41
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 10 23 33 6.27
6 รวม ม.ปลาย 7 63 80 143 27.19
รวมทั้งหมด 23 306 220 526 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0