โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เขาสมิงวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,031
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 94 107 201 19.50
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 88 132 220 21.34
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 99 100 199 19.30
3 รวม ม.ต้น 18 281 339 620 60.14
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 43 98 141 13.68
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 67 67 134 13.00
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 54 82 136 13.19
6 รวม ม.ปลาย 15 164 247 411 39.86
รวมทั้งหมด 33 445 586 1,031 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0