โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บ่อไร่วิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 773
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 85 73 158 20.44
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 84 81 165 21.35
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 94 93 187 24.19
3 รวม ม.ต้น 14 263 247 510 65.98
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 41 58 99 12.81
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 27 68 95 12.29
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 27 42 69 8.93
6 รวม ม.ปลาย 8 95 168 263 34.02
รวมทั้งหมด 22 358 415 773 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0