โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วัดโสธรวรารามวราวิหาร ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,672
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 อนุบาล 1 2 26 32 58 1.58
2 อนุบาล 2 4 49 45 94 2.56
3 อนุบาล 3 4 47 52 99 2.70
3 รวมอนุบาล 10 122 129 251 6.84
4 ประถมศึกษาปีที่ 1 4 79 54 133 3.62
5 ประถมศึกษาปีที่ 2 4 68 65 133 3.62
6 ประถมศึกษาปีที่ 3 4 93 63 156 4.25
7 ประถมศึกษาปีที่ 4 4 81 67 148 4.03
8 ประถมศึกษาปีที่ 5 4 80 64 144 3.92
9 ประถมศึกษาปีที่ 6 3 64 56 120 3.27
9 รวมประถม 23 465 369 834 22.71
10 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 313 200 513 13.97
11 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 358 165 523 14.24
12 มัธยมศึกษาปีที 3 14 336 197 533 14.52
12 รวม ม.ต้น 41 1,007 562 1,569 42.73
13 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 204 180 384 10.46
14 มัธยมศึกษาปีที่ 5 9 165 175 340 9.26
15 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 148 146 294 8.01
15 รวม ม.ปลาย 28 517 501 1,018 27.72
รวมทั้งหมด 102 2,111 1,561 3,672 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0