โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 502
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 54 47 101 20.12
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 62 54 116 23.11
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 65 37 102 20.32
3 รวม ม.ต้น 9 181 138 319 63.55
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 35 33 68 13.55
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 31 33 64 12.75
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 26 25 51 10.16
6 รวม ม.ปลาย 6 92 91 183 36.45
รวมทั้งหมด 15 273 229 502 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0