โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 662
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 99 69 168 25.38
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 81 82 163 24.62
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 55 54 109 16.47
3 รวม ม.ต้น 14 235 205 440 66.47
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 43 71 114 17.22
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 18 27 45 6.80
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 23 40 63 9.52
6 รวม ม.ปลาย 12 84 138 222 33.53
รวมทั้งหมด 26 319 343 662 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0