โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สนามชัยเขต ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,279
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 125 120 245 19.16
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 99 105 204 15.95
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 130 116 246 19.23
3 รวม ม.ต้น 21 354 341 695 54.34
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 88 130 218 17.04
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 73 132 205 16.03
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 55 106 161 12.59
6 รวม ม.ปลาย 20 216 368 584 45.66
รวมทั้งหมด 41 570 709 1,279 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0