โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : แปลงยาวพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 596
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 60 63 123 20.64
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 65 69 134 22.48
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 55 58 113 18.96
3 รวม ม.ต้น 11 180 190 370 62.08
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 52 39 91 15.27
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 33 38 71 11.91
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 33 31 64 10.74
6 รวม ม.ปลาย 13 118 108 226 37.92
รวมทั้งหมด 24 298 298 596 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0