โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 847
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 88 75 163 19.24
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 54 84 138 16.29
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 58 72 130 15.35
3 รวม ม.ต้น 12 200 231 431 50.89
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 59 99 158 18.65
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 50 79 129 15.23
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 37 92 129 15.23
6 รวม ม.ปลาย 12 146 270 416 49.11
รวมทั้งหมด 24 346 501 847 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0