โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ปราจิณราษฏรอำรุง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,422
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 250 312 562 16.42
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 240 303 543 15.87
3 มัธยมศึกษาปีที 3 13 202 284 486 14.20
3 รวม ม.ต้น 39 692 899 1,591 46.49
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 220 403 623 18.21
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 245 366 611 17.86
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 15 219 378 597 17.45
6 รวม ม.ปลาย 45 684 1,147 1,831 53.51
รวมทั้งหมด 84 1,376 2,046 3,422 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0