โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ปราจีนกัลยาณี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,425
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 200 200 400 16.49
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 183 229 412 16.99
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 231 221 452 18.64
3 รวม ม.ต้น 31 614 650 1,264 52.12
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 200 200 400 16.49
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 119 276 395 16.29
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 111 255 366 15.09
6 รวม ม.ปลาย 33 430 731 1,161 47.88
รวมทั้งหมด 64 1,044 1,381 2,425 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0