โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กบินทร์วิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,590
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 142 150 292 18.36
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 148 125 273 17.17
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 121 118 239 15.03
3 รวม ม.ต้น 21 411 393 804 50.57
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 113 164 277 17.42
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 95 146 241 15.16
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 92 176 268 16.86
6 รวม ม.ปลาย 22 300 486 786 49.43
รวมทั้งหมด 43 711 879 1,590 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0