โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มณีเสวตรอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 772
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 70 73 143 18.52
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 74 82 156 20.21
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 65 67 132 17.10
3 รวม ม.ต้น 12 209 222 431 55.83
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 53 74 127 16.45
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 50 73 123 15.93
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 35 56 91 11.79
6 รวม ม.ปลาย 9 138 203 341 44.17
รวมทั้งหมด 21 347 425 772 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0