โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ชิตใจชื่น ปีการศึกษา 2563

จำนวน 520
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 55 43 98 18.85
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 52 57 109 20.96
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 84 57 141 27.12
3 รวม ม.ต้น 9 191 157 348 66.92
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 21 32 53 10.19
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 20 31 51 9.81
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 34 34 68 13.08
6 รวม ม.ปลาย 6 75 97 172 33.08
รวมทั้งหมด 15 266 254 520 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0