โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ศรีมโหสถ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 639
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 81 49 130 20.34
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 65 66 131 20.50
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 80 52 132 20.66
3 รวม ม.ต้น 12 226 167 393 61.50
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 46 53 99 15.49
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 27 47 74 11.58
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 36 37 73 11.42
6 รวม ม.ปลาย 7 109 137 246 38.50
รวมทั้งหมด 19 335 304 639 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0