โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ปิยชาติพัฒนา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 585
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 47 45 92 15.73
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 66 65 131 22.39
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 72 56 128 21.88
3 รวม ม.ต้น 9 185 166 351 60.00
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 40 34 74 12.65
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 31 49 80 13.68
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 39 41 80 13.68
6 รวม ม.ปลาย 9 110 124 234 40.00
รวมทั้งหมด 18 295 290 585 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0