โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : องครักษ์ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,530
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 145 161 306 20.00
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 161 171 332 21.70
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 153 152 305 19.93
3 รวม ม.ต้น 24 459 484 943 61.63
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 66 169 235 15.36
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 57 123 180 11.76
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 64 108 172 11.24
6 รวม ม.ปลาย 18 187 400 587 38.37
รวมทั้งหมด 42 646 884 1,530 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0