โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วังน้ำเย็นวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,116
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 180 246 426 20.13
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 195 227 422 19.94
3 มัธยมศึกษาปีที 3 10 168 219 387 18.29
3 รวม ม.ต้น 32 543 692 1,235 58.36
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 107 227 334 15.78
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 88 198 286 13.52
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 78 183 261 12.33
6 รวม ม.ปลาย 26 273 608 881 41.64
รวมทั้งหมด 58 816 1,300 2,116 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0