โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สระแก้ว ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,009
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 280 312 592 19.67
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 243 315 558 18.54
3 มัธยมศึกษาปีที 3 16 281 303 584 19.41
3 รวม ม.ต้น 47 804 930 1,734 57.63
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 163 291 454 15.09
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 168 264 432 14.36
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 14 132 257 389 12.93
6 รวม ม.ปลาย 38 463 812 1,275 42.37
รวมทั้งหมด 85 1,267 1,742 3,009 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0