โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : วังสมบูรณ์วิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 799
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 57 67 124 15.52
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 53 56 109 13.64
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 67 63 130 16.27
3 รวม ม.ต้น 12 177 186 363 45.43
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 63 98 161 20.15
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 59 86 145 18.15
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 54 76 130 16.27
6 รวม ม.ปลาย 12 176 260 436 54.57
รวมทั้งหมด 24 353 446 799 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0