โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ทัพราชวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 803
100
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 64 61 125 15.57
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 70 59 129 16.06
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 69 83 152 18.93
3 รวม ม.ต้น 12 203 203 406 50.56
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 48 62 110 13.70
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 45 68 113 14.07
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 33 49 82 10.21
6 รวม ม.ปลาย 10 126 179 305 37.98
7 ปวช.1 1 23 24 47 5.85
8 ปวช.2 1 12 17 29 3.61
9 ปวช.3 1 8 8 16 1.99
9 รวม ปวช. 3 43 49 92 11.46
รวมทั้งหมด 25 372 431 803 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0