โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ตาพระยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,024
100
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 65 104 169 16.50
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 82 98 180 17.58
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 70 102 172 16.80
3 รวม ม.ต้น 14 217 304 521 50.88
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 70 92 162 15.82
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 72 74 146 14.26
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 52 78 130 12.70
6 รวม ม.ปลาย 17 194 244 438 42.77
7 ปวช.1 1 0 24 24 2.34
8 ปวช.2 1 2 28 30 2.93
9 ปวช.3 1 0 11 11 1.07
9 รวม ปวช. 3 2 63 65 6.35
รวมทั้งหมด 34 413 611 1,024 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0