โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ทัพพระยาพิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,063
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 100 101 201 18.91
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 100 111 211 19.85
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 93 90 183 17.22
3 รวม ม.ต้น 19 293 302 595 55.97
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 73 97 170 15.99
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 45 95 140 13.17
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 62 96 158 14.86
6 รวม ม.ปลาย 17 180 288 468 44.03
รวมทั้งหมด 36 473 590 1,063 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0