โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ราชสีมาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

จำนวน 4,210
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 713 0 713 16.94
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 21 804 0 804 19.10
3 มัธยมศึกษาปีที 3 21 784 0 784 18.62
3 รวม ม.ต้น 60 2,301 0 2,301 54.66
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 17 629 33 662 15.72
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 17 640 25 665 15.80
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 554 28 582 13.82
6 รวม ม.ปลาย 50 1,823 86 1,909 45.34
รวมทั้งหมด 110 4,124 86 4,210 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0