โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : มหิศราธิบดี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 902
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 94 102 196 21.73
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 79 70 149 16.52
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 81 62 143 15.85
3 รวม ม.ต้น 14 254 234 488 54.10
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 76 89 165 18.29
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 67 68 135 14.97
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 38 76 114 12.64
6 รวม ม.ปลาย 16 181 233 414 45.90
รวมทั้งหมด 30 435 467 902 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0