โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สุรนารีวิทยา ๒ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 942
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 66 97 163 17.30
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 74 104 178 18.90
3 มัธยมศึกษาปีที 3 7 87 125 212 22.51
3 รวม ม.ต้น 21 227 326 553 58.70
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 41 84 125 13.27
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 43 102 145 15.39
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 50 69 119 12.63
6 รวม ม.ปลาย 14 134 255 389 41.30
รวมทั้งหมด 35 361 581 942 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0