โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,463
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 135 263 398 16.16
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 109 304 413 16.77
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 117 284 401 16.28
3 รวม ม.ต้น 36 361 851 1,212 49.21
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 108 322 430 17.46
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 138 321 459 18.64
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 77 285 362 14.70
6 รวม ม.ปลาย 34 323 928 1,251 50.79
รวมทั้งหมด 70 684 1,779 2,463 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0