โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บุญวัฒนา 2 ปีการศึกษา 2563

จำนวน 531
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 46 29 75 14.12
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 49 28 77 14.50
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 93 52 145 27.31
3 รวม ม.ต้น 13 188 109 297 55.93
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 44 39 83 15.63
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 35 36 71 13.37
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 38 42 80 15.07
6 รวม ม.ปลาย 12 117 117 234 44.07
รวมทั้งหมด 25 305 226 531 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0