โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : จักราชวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,300
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 193 249 442 19.22
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 194 216 410 17.83
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 178 220 398 17.30
3 รวม ม.ต้น 36 565 685 1,250 54.35
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 120 271 391 17.00
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 99 241 340 14.78
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 108 211 319 13.87
6 รวม ม.ปลาย 29 327 723 1,050 45.65
รวมทั้งหมด 65 892 1,408 2,300 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0