โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โชคชัยสามัคคี ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,250
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 298 333 631 19.42
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 292 333 625 19.23
3 มัธยมศึกษาปีที 3 16 300 322 622 19.14
3 รวม ม.ต้น 48 890 988 1,878 57.78
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 186 294 480 14.77
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 172 292 464 14.28
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 131 297 428 13.17
6 รวม ม.ปลาย 36 489 883 1,372 42.22
รวมทั้งหมด 84 1,379 1,871 3,250 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0