โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : หนองบุญมากประสงค์วิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 552
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 60 45 105 19.02
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 56 42 98 17.75
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 48 58 106 19.20
3 รวม ม.ต้น 10 164 145 309 55.98
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 53 53 106 19.20
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 22 32 54 9.78
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 32 51 83 15.04
6 รวม ม.ปลาย 10 107 136 243 44.02
รวมทั้งหมด 20 271 281 552 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0