โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : โนนสมบูรณ์วิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 822
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 69 73 142 17.27
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 73 56 129 15.69
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 74 67 141 17.15
3 รวม ม.ต้น 12 216 196 412 50.12
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 70 78 148 18.00
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 46 68 114 13.87
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 62 86 148 18.00
6 รวม ม.ปลาย 15 178 232 410 49.88
รวมทั้งหมด 27 394 428 822 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0