โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เสิงสาง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,748
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 123 142 265 15.16
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 129 141 270 15.45
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 141 149 290 16.59
3 รวม ม.ต้น 22 393 432 825 47.20
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 144 213 357 20.42
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 107 185 292 16.70
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 122 152 274 15.68
6 รวม ม.ปลาย 30 373 550 923 52.80
รวมทั้งหมด 52 766 982 1,748 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0