โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ปักธงชัยประชานิรมิต ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,774
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 243 323 566 20.40
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 224 323 547 19.72
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 237 285 522 18.82
3 รวม ม.ต้น 43 704 931 1,635 58.94
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 112 275 387 13.95
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 103 280 383 13.81
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 103 266 369 13.30
6 รวม ม.ปลาย 32 318 821 1,139 41.06
รวมทั้งหมด 75 1,022 1,752 2,774 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0