โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ขามสะแกแสง ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,347
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 86 106 192 14.25
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 105 107 212 15.74
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 100 110 210 15.59
3 รวม ม.ต้น 18 291 323 614 45.58
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 111 144 255 18.93
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 112 115 227 16.85
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 95 156 251 18.63
6 รวม ม.ปลาย 24 318 415 733 54.42
รวมทั้งหมด 42 609 738 1,347 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0