โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ขามทะเลสอวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 971
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 94 95 189 19.46
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 110 87 197 20.29
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 110 102 212 21.83
3 รวม ม.ต้น 18 314 284 598 61.59
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 49 80 129 13.29
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 56 88 144 14.83
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 37 63 100 10.30
6 รวม ม.ปลาย 14 142 231 373 38.41
รวมทั้งหมด 32 456 515 971 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0