โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : นิคมพิมายศึกษา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 574
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 78 81 159 27.70
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 65 65 130 22.65
3 มัธยมศึกษาปีที 3 5 92 61 153 26.66
3 รวม ม.ต้น 15 235 207 442 77.00
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 17 28 45 7.84
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 19 35 54 9.41
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 10 23 33 5.75
6 รวม ม.ปลาย 6 46 86 132 23.00
รวมทั้งหมด 21 281 293 574 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0