โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ภู่วิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 675
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 36 54 90 13.33
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 49 41 90 13.33
3 มัธยมศึกษาปีที 3 3 40 59 99 14.67
3 รวม ม.ต้น 9 125 154 279 41.33
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 55 80 135 20.00
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 49 82 131 19.41
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 42 88 130 19.26
6 รวม ม.ปลาย 13 146 250 396 58.67
รวมทั้งหมด 22 271 404 675 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0