โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : บุรีรัมย์พิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 3,547
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 269 310 579 16.32
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 239 305 544 15.34
3 มัธยมศึกษาปีที 3 14 232 297 529 14.91
3 รวม ม.ต้น 42 740 912 1,652 46.57
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 288 393 681 19.20
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 239 377 616 17.37
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 216 382 598 16.86
6 รวม ม.ปลาย 48 743 1,152 1,895 53.43
รวมทั้งหมด 90 1,483 2,064 3,547 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0