โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ธารทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,407
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 173 115 288 20.47
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 172 144 316 22.46
3 มัธยมศึกษาปีที 3 8 146 99 245 17.41
3 รวม ม.ต้น 26 491 358 849 60.34
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 100 155 255 18.12
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 75 103 178 12.65
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 53 72 125 8.88
6 รวม ม.ปลาย 19 228 330 558 39.66
รวมทั้งหมด 45 719 688 1,407 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0