โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ลำปลายมาศ ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,608
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 188 242 430 16.49
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 162 260 422 16.18
3 มัธยมศึกษาปีที 3 11 159 258 417 15.99
3 รวม ม.ต้น 33 509 760 1,269 48.66
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 166 305 471 18.06
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 148 296 444 17.02
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 125 299 424 16.26
6 รวม ม.ปลาย 36 439 900 1,339 51.34
รวมทั้งหมด 69 948 1,660 2,608 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0