โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : กระสังพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 2,907
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 214 271 485 16.68
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 212 305 517 17.78
3 มัธยมศึกษาปีที 3 12 206 285 491 16.89
3 รวม ม.ต้น 36 632 861 1,493 51.36
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 177 334 511 17.58
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 144 322 466 16.03
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 124 313 437 15.03
6 รวม ม.ปลาย 36 445 969 1,414 48.64
รวมทั้งหมด 72 1,077 1,830 2,907 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0